Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti 25H.design industries s.r.o.

25H.design industries s.r.o. 

IČO 107 51 386

se sídlem č.p. 4, 503 64 Měník, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 47487 

(dále jen „25H.design industries s.r.o.“ nebo „Prodávající“)

 

Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky společnosti 25H.design industries s.r.o. (dále jen „Podmínky“) blíže upravují práva a závazky mezi společností 25H.design industries s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a kupujícími (dále jen „Kupující“) při prodeji a koupi zboží ze sortimentu společnosti 25H.design industries s.r.o. (dále jen „Zboží“). 
  2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na Zboží. 
  3. Použití jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, zejména Kupujícího, pro kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je vyloučeno. 

Definice základních pojmů

  1. Spotřebitel“ – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  2. Podnikatel“ – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Podmínkách pro podnikatele. 
  3. Kupující“ – Spotřebitel a Podnikatel.
  4. Zboží“ – výrobky, které jsou v sortimentu Prodávajícího. 

 

Závaznost Podmínek

  1. Odesláním objednávky Zboží Kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí (a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky) a zavazuje se jimi řídit. 
  2. Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího.

Objednávání Zboží

  1. Kupující činí nabídky na uzavření kupní smlouvy na Zboží označené jako objednávka
 1. prostřednictvím webových stránek Prodávajícího (www.25h.design) (dále „Internetový obchod“),
 2. e-mailem na adrese studio@25h.design,

a to dle katalogu Zboží Prodávajícího, který je umístěn na webových stránkách Prodávajícího. Zboží na internetových stránkách slouží pouze k informačním účelům a není nabídkou, resp. návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření smlouvy s Prodávajícím je nabídka (objednávka) Kupujícího. Závaznou objednávku Kupující odešle odesláním formuláře se svými údaji a požadovaným množstvím Zboží kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ v rozhraní Internetového obchodu. Konkrétní kupní smlouva na Zboží vzniká potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

  1. V případě nákupu prostřednictvím Internetového obchodu je Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl při odeslání nabídky.
  2. Smlouvu je možno uzavřít v českém nebo anglickém jazyce, ledaže je nabídka Kupujícím zaslána Prodávajícímu v jiném jazyce a Prodávající takto zaslanou nabídku potvrdí.
  3. Kupující bere na vědomí, že Zboží musí být použito v souladu s informacemi k použití Zboží, které jsou spolu se Zbožím dodávány nebo jsou zaslány Kupujícímu na e-mail, který využil Kupující pro komunikaci s prodávajícím.
  4. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Dodací podmínky, přechod nebezpečí a nabytí vlastnictví

  1. Místem plnění je místo, na kterém se smluvní strany dohodnou v jednotlivých kupních smlouvách, dle sjednaného způsobu převzetí zboží. Prodávající nabízí tyto způsoby dodání zboží:
 1. dodání přepravcem na smluvené místo. Zboží je dodáváno na místo určené Kupujícím. Dodání zajišťuje Prodávající prostřednictvím dopravce, kterého Prodávající vybere dle svého uvážení, přičemž cena dopravy se významně nebude lišit od běžné ceny za doručení obdobného zboží.
  1. Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení s dodáním Zboží způsobené nepřesným nebo nesprávným uvedením adresy místa plnění Kupujícím, dále neodpovídá za chybné Zboží Kupujícím.
  2. Kupující je povinen Zboží v místě plnění bezodkladně převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu. 
  3. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží Prodávajícím Kupujícímu. 
  4. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. 

Kupní cena a platební podmínky

  1. Kupní cena Zboží je uvedena v Internetovém obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a bez ceny za dopravu.
  2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  3. Prodávající akceptuje následující způsoby úhrady kupní ceny:
 1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího; kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího, 
 2. on-line pomocí platební karty; kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího,
 3. prostřednictvím služby PayPal provozované společností PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., přičemž Kupující je v případě využití této platební metody povinen splnit veškeré požadavky kladené touto službou na své uživatele; kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Prodávajícího ve službě PayPal.
  1. Kupní cena bude uhrazena vždy před převzetím Zboží, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu kupní ceny po částech dle svého uvážení, a to jako zálohu na výrobu Zboží. V případě neuhrazení celé kupní ceny se záloha nevrací a slouží Prodávajícímu jako úhrada nákladů vynaložených na výrobu Zboží, které Kupující neodebral v důsledku neuhrazení celé kupní ceny.
  2. Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu současně se Zbožím řádný daňový doklad. 
  3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Jedná se zejména o případy, kdy je cena Zboží na první pohled nesprávná, u ceny Zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer.

Práva z vadného plnění a reklamační řád

  1. Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy a těmito Podmínkami.
  2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.
  3. Reklamaci zjištěné vady či poškození je možno uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu studio@25h.design nebo písemně poštou na adresu sídla Prodávajícího.
  4. Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo faktury, popis vady, popis jejího vzniku a datum zjištění.
  5. Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit Prodávajícímu při převzetí Zboží zjištěné zjevné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem. Vady a poškození Zboží, které je dopravováno Kupujícímu musí Kupující zaznamenat v protokolu, který je Kupující povinen sepsat a podepsat s dopravcem. Ostatní vady musí Kupující oznámit Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění (poté, co je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit). V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího, zejména pokud je Kupujícím Podnikatel, dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění Kupujícímu přiznáno.
  6. V případě, že se na Zboží vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy a Kupující je Podnikatelem, má právo na odstranění vady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas, může Podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy však může Podnikatel požadovat nejdříve po uplynutí lhůty dle článku VII. odst. 15 Podmínek.
  7. V případě, že se na Zboží vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy (například nefunkčnost produktu) má Spotřebitel dle zákona právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nelze-li vadu odstranit,
 4. odstoupit od smlouvy, nelze-li vadu odstranit.
  1. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  2. V případě, že při reklamaci Kupující uplatní právo na dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy, musí vrátit Zboží včetně veškerého případného příslušenství.
  3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má Spotřebitel právo:
 1. na odstranění vady,
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  1. Vadami se rozumí vady, kterými je Zboží zatíženo už při předání věci (nevztahuje se na vady, které na Zboží vzniknou pozdějším užíváním nebo vzniknou nesprávnou manipulací při sestavování Zboží) a pro uplatnění vad z vadného plnění, tak jak jsou popsány výše, je Kupující povinen si Zboží při předání prohlédnout a případné vady bez prodlení ohlásit. Pokud k nahlášení vad Kupujícím nedojde bezodkladně, práva z vadného plnění není možno uplatnit. Toto se netýká tzv. skrytých vad, tedy vad, jejichž existenci nelze při běžném prohlédnutí Zboží při předání prokázat.
  2. Za vady, které vznikly na Zboží v důsledku nesprávné manipulace se Zbožím nebo nedodržením návodu při jeho kompletaci Prodávající neodpovídá.
  3. Prodávající potvrdí Kupujícímu písemně, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, dále mu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné (e-mailem) odůvodnění zamítnutí reklamace. 
  4. Reklamace zboží zakoupeného Spotřebitelem: Prodávající o reklamaci rozhodne do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo reklamované Zboží doručeno, o způsobu vyřízení reklamace bude Spotřebitele informovat. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. 
  5. Reklamace zboží zakoupeného Podnikatelem: Prodávající o reklamaci rozhodne do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo reklamované Zboží doručeno, o způsobu vyřízení reklamace bude Podnikatele informovat. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran nebo pokud nebude potřeba odeslat reklamované zboží k posouzení dodavateli Prodávajícího. O takové skutečnosti Prodávající informuje Kupujícího a uvede odhadovanou dobu vyřízení reklamace.
  6. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.
  7. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla ujednána nižší kupní cena, a u použitých věcí za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím.
  8. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Z důvodu bezpečnosti při převážení Zboží a další manipulaci je Prodávající oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že z něho není odstraněn motorový olej nebo benzín.
  9. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
  10. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude Prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 100,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 30 dnů ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Právo na odstoupení od smlouvy

  1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem nebo v Internetovém obchodě), má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Lhůta běží ode dne následujícího po dni, ve kterém Spotřebitel Zboží převzal. Při koupi Zboží na prodejně Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit. Podnikateli toto právo nenáleží.
  2. Odstoupit lze korespondenčně na adrese sídla Prodávajícího, případně e-mailem na studio@25h.design. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto Podmínek. Spotřebitel není povinen tento vzorový formulář použít, slouží pouze pro představu, jaké údaje by měl Prodávajícímu při odstoupení od smlouvy poskytnout.
  3. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zároveň Zboží, které od Prodávajícího obdržel. Náklady na zaslání Zboží zpět Prodávajícímu nese Spotřebitel.
  4. Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a množství v jakém zboží převzal. Pokud Spotřebitel nevrátí Zboží v původním stavu, nebude Prodávajícím odstoupení Smlouvy akceptováno. 
  5. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
  6. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Ochrana osobních údajů 

  1. Osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími relevantními právními předpisy.
  2. Správcem osobních údajů je Prodávající, společnost 25H.design industries s.r.o., IČO 107 51 386, se sídlem č.p. 4, 503 64 Měník, Česká republika, email: studio@25h.design, tel.: +420 776 538 202
  3. Prodávající coby správce bude zpracovávat informace, které mu Kupující poskytnete v rámci uzavření kupní smlouvy. Jedná se tedy zejména o jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fakturační údaje a údaje o nákupu. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem a v souvislosti s plněním smlouvy a případně k marketingovým sdělením Prodávajícího. K marketingovým sdělením budou však osobní údaje užívány pouze v rozsahu a za podmínek splnění podmínek příslušných právních předpisů. Ze zasílání e-mailových marketingových sdělení, k jejichž zasílání bude užit pouze elektronický kontakt Kupujícího, se může Kupující kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz, který obsahuje každý e-mail s marketingovým sdělením.
  4. Osobní údaje nebudou bez dalšího předány ani zpřístupněny třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného je pouze případné předání státnímu orgánu v souladu se zákonem (např. Policii ČR) a dále předání osobám, které pro Prodávajícího poskytují některé služby, konkrétně: 
 1. orgány nebo subjekty oprávněné na základě právních předpisů;
 2. subjekty, jimž jsou údaje poskytovány na základě uzavřených smluv týkajících se činností prováděných Prodávajícím, a kterým Prodávající zadává realizaci činností souvisejících s nutností zpracování údajů (zpracovatelské subjekty), např. společnostem poskytujícím služby IT, provozovatelům IT systémů, provozovatelům platebních systémů, advokátním kancelářím a auditorským společnostem;
 3. kurýrní společnosti, které poskytují přepravní a poštovní služby, které Vám budou dodávat objednané zásilky;
 4. orgány nebo subjekty, kterým budou údaje zpřístupněny na základě souhlasu osoby, které se údaje týkají.
  1. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je kupní smlouva na Zboží, kterou Kupující uzavřel s Prodávajícím. Neposkytnutí či výmaz osobních údajů má za následek nemožnost uzavření či plnění smlouvy. 
  2. Osobní údaje nebudou předány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, která neposkytuje odpovídající ochranu osobních údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Kupující právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů k jinému správci. 
  3. V souvislosti s ochranou osobních údajů má Kupující právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, nalezne Kupující na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání smlouvy, maximálně pak po dobu, po kterou budou nároky ze smlouvy vymahatelné u soudu, tedy zpravidla po dobu dalších 3 let. Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje zákon, budou zpracovány po dobu, po kterou to zákon vyžaduje. Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány.
  5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jiná ujednání

  1. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny pouze písemně. 
  2. Pokud je požadováno jednání v písemné formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými prostředky. 
  3. Podnikatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
  4. Případné spory mezi Prodávajícím a Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Než přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Platnost Podmínek

  1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 5. 2021. 
  2. Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na webových stránkách Prodávajícího. 
  3. Ujednání v kupních smlouvách mají přednost před těmito Podmínkami. 
  4. Tyto Podmínky, jakož i jednotlivé kupní smlouvy, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. 

 

25H.design industries s.r.o.VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 

Zboží můžete zaslat na adresu:

25H.design industries s.r.o. 

IČO 107 51 386

se sídlem č.p. 4, 503 64 Měník, Česká republika

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi tohoto Zboží: ………………………………………………………….

…………………………………………….……………………………………………….……………………………………..…….…….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….….…………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………….……

 

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI:

Jméno a příjmení Spotřebitele:

 

Adresa Spotřebitele:

 

Kupní cena má být vrácena na účet:

 

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE:

Datum objednání Zboží

 

Číslo dokladu:

 

 

 

V …………………… dne ……….

 

 

 

 

_________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

 

 

 

 

Přílohy:

Doklad o koupi

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz